תקנון “תשיג לי

ברוכים הבאים לאתר “תשיג לי”, שמאפשר לגולשים באינטרנט רכישת מוצרים מישראל ליעדים שונים בעולם.

1. כללי

1.1 “תשיג לי” הינו אתר אינטרנט המשמש לרכישת מוצרים מישראל על ידי ציבור הגולשים באינטרנט ושליחתם ליעדים שונים בעולם (להלן – “תשיג לי” או “האתר”).

1.2 “תשיג לי” מופעל באמצעות חברת ב.אי. ליד איט יזמות עסקית בע”מ (ח.פ. 514118215) (להלן – “המפעיל”).

1.3 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר ו/או באמצעות דרכי התקשרות חלופיות ככל שאושרו על-ידי המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, מראש ובכתב. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

1.4 גלישה באתר ו/או הזמנת ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך, הבלתי מותנית, לקבל ולנהוג לפי התקנון.

1.5 כל אדם או חברה המבצע/ת פעולה כלשהי באתר, לרבות אדם המבצע הזמנה ורכישה (להלן – “הלקוח”), מצהיר בעצם ביצוע הפעולה כי קרא תקנון זה, כי הינו מסכים להוראותיו ולכך שתהליך ההזמנה או הרכישה ב”תשיג לי” יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המפעיל ו/או מי מטעמו, למעט טענות הקשורות בהתחייבות מפורשת של “תשיג לי” על פי תקנון זה.

1.6 המפעיל שומר לעצמו את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם, על-פי שקול דעתו הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן. ללקוח ו/או למי מטעמו לא יהיו כל טענות כלפי המפעיל ו/או מי מטעמו בגין שינוי כאמור. מועד החלת השינוי יהיה מועד פרסום נוסח התקנון המעודכן באתר לראשונה, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.

1.7 תוכן האתר ותקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. ההתייחסות הינה לשני המינים כאחד. בכל מקום בו מנוסח תוכן האתר ו/או תקנון זה בלשון יחיד ההתייחסות הינה ליחיד ו/או לרבים לפי העניין.

1.8 כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הקורא ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

2. אודות פעילות “תשיג לי” 

2.1 תשיג לי מאפשרת לך לרכוש מוצרים שונים של יצרנים, יבואנים וקמעונאים הפועלים בישראל (להלן – “הספק” או “הספקים”), בדרך נוחה, מהירה וקלה.

2.2 השירות שניתן במסגרת “תשיג לי” מיועד לביצוע רכישת מוצרים אל מחוץ לתחומי ישראל, למדינות ובאזורים מסוימים בלבד, כפי שהם מוגדרים מעת לעת על ידי המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי (להלן – “אזור השירות”).

2.3 אזור השירות כפוף לרשימת המדינות המאושרות לייצוא ממדינת ישראל.

2.4 למפעיל הזכות הבלעדית לשנות מעת לעת את אזור השירות ללא מתן הודעה מוקדמת מראש.

2.5 אספקת מוצרים שנרכשו ב”תשיג לי” אפשרית רק כאשר המען המבוקש נמצא בתוך אזור השירות, ואין מניעה טכנית או אחרת, זמנית או קבועה, המונעת אספקת מוצרים כאמור.

2.6 המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, רשאי לשנות ו/או להפסיק בכל עת את השירות באמצעות האתר, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהן.

3. “המוצרים”

3.1 מוצרי מזון ומוצרי צריכה אחרים ששמותיהם מפורטים במסגרת רשימות שתוצגנה באתר (להלן, בהתאמה – “המוצרים” ו-”רשימת המוצרים”).

3.2 המפעיל אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לרשימת המוצרים, ורשאי לשנות בכל עת איזה מהמוצרים המוצגים ברשימת המוצרים באתר, להחליף איזה מהמוצרים ברשימה או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה הנ”ל.

3.3 המפעיל אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לאיכות המוצרים המסופקים, ולשביעות רצון הלקוח מהשימוש במוצרים.

3.4 אופן הצגת המוצרים באתר יקבע על ידי המפעיל מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי. יובהר כי תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את המפעיל או מי מטעמו.

3.5 הלקוח יהא רשאי להוסיף ל”עגלת הקניות” אילו מהמוצרים שברשימת המוצרים. היה והמוצר “חסר במלאי”, קרי איננו מצוי בעת ההזמנה במלאי הספק, או שלא ניתן לספק המוצר מכל סיבה אחרת, אף מאוחר לביצוע ההזמנה, הלקוח לא יחויב בגין המוצר הנ”ל, ותשלח על כך הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני שמסר הלקוח.

3.6 במסגרת הרכישה באתר, או בכל אמצעי תקשורת חלופי, יהיה הלקוח רשאי להזמין ממוצר כלשהו אך ורק כמות סבירה. סבירות הכמות כאמור תהא נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של המפעיל.

4. המחירים

4.1 מחירי המוצרים שיפורסמו באתר הינם מחירי המוצרים המפורטים ברשימת המוצרים במועד אישור ההזמנה על ידי הלקוח.

4.2 המפעיל יהא רשאי לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם, לפי שיקול דעתו הבלעדי.

4.3 מחיר המוצרים הקובע לצורך השלמת הרכישה, על פיו ייגבה סכום הרכישה, הינו המחיר שמופיע במסגרת ההזמנה, כפי שמופיע באתר בעת ההזמנה, ויישמרו למשך 24 שעות בלבד.

4.4  מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד השלמת הרכישה.

4.5 מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח, שיתווספו לסכום הרכישה.

4.6 גובה דמי המשלוח ישלח לאישור הלקוח לצורך ביצוע השלמת הרכישה.

4.7 מחירי המוצרים כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).

5. ביצוע הרכישה באתר

5.1 הוספת מוצרים בודדים ו/או חבילות מוצרים תיצור את סל הקניות שהלקוח מבקש לרכוש וזאת מתוך מגוון המוצרים המוצגים באתר.

5.2 סיום ההזמנה, בתום בחירת המוצרים מתוך רשימת המוצרים שבאתר, יבוצע בלחיצה על כפתור “ביצוע הזמנה”. על הלקוח יהיה להזין את הפרטים המבוקשים בתהליך ההזמנה.

5.3 בסיום תהליך ההזמנה יקבל הלקוח אישור על הזמנתו לכתובת המייל האלקטרוני שעדכן באתר.

5.4 לצורך השלמת הרכישה ישלח ללקוח מייל אלקטרוני נוסף, ובו פירוט דמי המשלוח, שיתווספו לסכום ההזמנה, ויהוו יחדיו את סכום הרכישה.

5.5 השלמת הרכישה תתבצע עם אישור הלקוח את התשלום בגין דמי המשלוח.

5.6 המפעיל שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות ב”תשיג לי” וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור.

מובהר כי שירות “תשיג לי” אינו מהווה הצעה בלתי הדירה למכירת מוצרים. קבלת הזמנה מאת הלקוח לרכישת מוצרים תהווה הצעה של הלקוח לרכישתם וקבלת ההצעה תתבצע באמצעות משלוח בפועל של המוצרים, בכפוף למלאי הקיים במועד המשלוח ובהתאם להוראות תקנון זה.

6. התשלום

6.1 התשלום בגין קנייה באתר יתבצע באמצעות שירות “pay pal”.

6.2 על אף האמור לעיל המפעיל שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים מיוחדים ללקוחות שיבחר לפי שיקול דעתו הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים משירות “pay pal”.

7. שעות פעילות “תשיג לי”

הקלדה של הזמנה באתר אפשרית בכל שעות היממה, למעט אם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. מועד המשלוח של הרכישה כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן.

8. משלוח

8.1 המוצרים הנכללים בהזמנה ישלחו על ידי “תשיג לי” (לעיל ולהלן: “המשלוח”), בכפוף לאמור בתקנון זה.

מובהר כי משלוח המוצרים בגין הזמנה שתתקבל יתבצע בכפוף להשלמת הרכישה כמפורט לעיל.

8.2 משלוח ההזמנה יעשה תוך זמן סביר ממועד השלמת הרכישה.

8.3 משלוח המוצרים יעשה באמצעות חברת השילוח שבחר המפעיל להשתמש, לפי שיקול דעתו הבלעדי. מובהר, כי האחריות לאספקת המוצרים ממועד שליחתם מוטלת על חברת השילוח, והמפעיל אינו נושא באחריות כלשהי, לרבות בדבר זמן האספקה וכל נזק שנגרם לשלמות ותקינות המוצרים עקב שליחתם.

8.4. המפעיל לא יגבה, במסגרת הרכישה, את מחיר המוצר/ים שלא ישלחו.

8.5 לא תתאפשר החזרת מוצרים למפעיל, מכל סיבה שהיא.

9. הערות למוצר

9.1 הנתונים המופיעים ברשימת המוצרים מתבססים על הפירוט שמספק הספק ובאחריותו.

9.2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים.

9.3. אלרגניים / גלוטן – אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר. יש לקרוא את המופיע על גבי המוצר לפני השימוש בו.

9.4. התמונות הינן להמחשה בלבד.

10. אחריות

10.1. המפעיל אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב”תשיג לי” ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, לעניין התשלום באמצעות “pay pal”, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו.

10.2 הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או למפעיל ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.

10.3 הלקוח פוטר את המפעיל מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.

10.4 המפעיל לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.

10.5 המפעיל לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית ו/או פקסימיליה באשר הם.

10.6 המפעיל לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ב”תשיג לי” ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם למפעיל, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.

10.7 מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא יישא המפעיל בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.

11. החוק החל ותניית שיפוט

11.1 על ההתקשרות בין הלקוח לבין המפעיל במסגרת “תשיג לי” ובמסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.

11.2 המפעיל והלקוח מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

12. אבטחת האתר 

12.1 אין לבצע או לנסות לבצע פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות אך לא רק:

12.2  חדירה לא מורשית לשרתים, חשבונות ו/או נתונים.

12.3  בדיקה, סריקה, ו/או דגימה של האתר, לרבות נסיונות לבדיקת חדירותו.

12.4  שיבוש ו/או נסיון לשיבוש מתן השירות המוענק באתר ללקוחות ו/או פעילות השרת/ים מהם הוא פועל.

12.5 המפעיל יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי פעולות כמפורט בסעיף זה.

13. פרטיות

המפעיל יהא רשאי להשתמש בפרטים שהלקוח מסר ובמידע שיאסוף אודות דפוסי השימוש של הלקוח באתר לצורך שיפור השירותים, לשיפור הקשר עם הלקוח, לצורכי דיוור ישיר או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את הלקוח.

14. הזכויות של המפעיל באתר

14.1 הקניין הרוחני ב”תשיג לי”, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר”), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעיל.

14.2 המפעיל שומר על כל זכויותיו וקניינו בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.

14.3  השמות “תשיג לי”, “tasigli” ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של “תשיג לי” הם בבעלות מלאה ובלעדית של המפעיל, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

14.4 כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.

14.5 האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהמפעיל.